[Bài đọc] Cấu trúc dữ liệu LinkedList

LinkedList là một cấu trúc dữ liệu danh sách, trong đó, các phần tử được liên kết thông qua các tham chiếu tuyến tính giữa các phần tử liên tiếp nhau. Phần tử đầu tiên sẽ có một liên kết trỏ đến phần tử thứ 2, phần tử thứ 2 sẽ có liên kết trỏ

[Bài đọc] Cấu trúc dữ liệu ArrayList

ArrayList là một cấu trúc dữ liệu danh sách đặc trưng. Bên trong ArrayList sử dụng mảng để lưu trữ dữ liệu, do đó nó có tên là ArrayList, tức là một List được triển khai dựa trên Array. Kích thước của ArrayList được điều chỉnh phù hợp tuỳ theo số lượng các phần tử,

[Bài đọc] Cấu trúc dữ liệu và giải thuật cơ bản

Cấu trúc dữ liệu (Data Structure) là gì ? Cấu trúc dữ liệu là cách lưu trữ, tổ chức dữ liệu có thứ tự, có hệ thống để dữ liệu có thể được sử dụng một cách hiệu quả. Dưới đây là hai khái niệm nền tảng hình thành nên một cấu trúc dữ liệu:

[Bài đọc] Cấu trúc dữ liệu (Data Structure)

Trong khoa học máy tính, cấu trúc dữ liệu là một cách lưu dữ liệu trong máy tính sao cho nó có thể được sử dụng một cách hiệu quả. Cấu trúc dữ liệu là hình thức tổ chức một nhóm dữ liệu bao gồm các chức năng: Lưu trữ dữ liệu Cung cấp các

post image

[Thực hành] Quản lí sản phẩm

Mục tiêu Luyện tập việc sử dụng các từ khoá public, private, sử dụng getter/setter và namespace. Mô tả Trong phần này, chúng ta sẽ tạo một ứng dụng đơn giản để quản lí danh sách sản phẩm. Ứng dụng này chỉ nhằm mục đích minh hoạ cho 2 tính năng: Thêm sản phẩm Hiển

post image

[Bài đọc] Các hàm của mảng trong PHP

Ở trong phần trước, chúng ta đã tìm hiểu cơ bản về cấu trúc mảng trong PHP: https://james.codegym.vn/mod/page/view.php?id=6465 Sau đây, chúng ta sẽ liệt kê danh sách các hàm được cung cấp sẵn để thao tác với mảng. Hàm Mô tả PHP array() Tạo một mảng 3 array_change_key_case() Trả về một mảng với tất cả key

post image

[Thực hành] Refactoring – tách phương thức

Mục tiêu Luyện tập kỹ thuật tách phương thức. Mô tả Trong phần này, chúng ta sẽ áp dụng kỹ thuật tách phương thức dựa trên mã nguồn có sẵn. Hướng dẫn Bước 1: Chạy mã nguồn có sẵn Tải mã nguồn về từ địa chỉ: https://github.com/codegym-vn/php-cleancode-refactoring-method-extraction Mở file Cylinder.php và CylinderTest.php để tìm hiểu về mã nguồn. Bước 2: Áp dụng

post image

[Thực hành] Refactoring – tách biến

Mục tiêu Luyện tập kỹ thuật tách biến. Điều kiện: – Vận dụng được kỹ thuật tách biến Mô tả Trong phần này, chúng ta sẽ áp dụng kỹ thuật tách biến dựa trên mã nguồn có sẵn. Hướng dẫn Bước 1: Chạy mã nguồn có sẵn Tải mã nguồn tại: https://github.com/codegym-vn/php-cleancode-refactoring-variable-extraction.git Mở file FizzBuzz.php, FizzBuzzMain.php và

post image

[Thực hành] Refactoring – đổi tên biến và tách hằng

Mục tiêu Luyện tập kỹ thuật đổi tên biến. Điều kiện: Biết cách sử dụng kỹ thuật tái cấu trúc được sử dụng là: Đổi tên biến và Tách hằng. Mô tả Trong phần này, chúng ta sẽ thực hiện thao tác tái cấu trúc mã nguồn của một ứng dụng có sẵn: Kỹ thuật tái cấu trúc

Hàm

Hàm Sức mạnh thật sự của PHP là các hàm. PHP có hơn 100 hàm được xây dựng sẵn. Hàm do người dùng định nghĩa Bên cạnh những hàm có sẵn của PHP, chúng ta có thể tạo hàm của riêng mình. Hàm là một khối các câu lệnh được sử dụng nhiều lần trong