post image

[Thực hành] Refactoring – tách phương thức

Mục tiêu Luyện tập kỹ thuật tách phương thức. Mô tả Trong phần này, chúng ta sẽ áp dụng kỹ thuật tách phương thức dựa trên mã nguồn có sẵn. Hướng dẫn Bước 1: Chạy mã nguồn có sẵn Tải mã nguồn về từ địa chỉ: https://github.com/codegym-vn/php-cleancode-refactoring-method-extraction Mở file Cylinder.php và CylinderTest.php để tìm hiểu về mã nguồn. Bước 2: Áp dụng

post image

[Thực hành] Refactoring – tách biến

Mục tiêu Luyện tập kỹ thuật tách biến. Điều kiện: – Vận dụng được kỹ thuật tách biến Mô tả Trong phần này, chúng ta sẽ áp dụng kỹ thuật tách biến dựa trên mã nguồn có sẵn. Hướng dẫn Bước 1: Chạy mã nguồn có sẵn Tải mã nguồn tại: https://github.com/codegym-vn/php-cleancode-refactoring-variable-extraction.git Mở file FizzBuzz.php, FizzBuzzMain.php và

post image

[Thực hành] Refactoring – đổi tên biến và tách hằng

Mục tiêu Luyện tập kỹ thuật đổi tên biến. Điều kiện: Biết cách sử dụng kỹ thuật tái cấu trúc được sử dụng là: Đổi tên biến và Tách hằng. Mô tả Trong phần này, chúng ta sẽ thực hiện thao tác tái cấu trúc mã nguồn của một ứng dụng có sẵn: Kỹ thuật tái cấu trúc

Hàm

Hàm Sức mạnh thật sự của PHP là các hàm. PHP có hơn 100 hàm được xây dựng sẵn. Hàm do người dùng định nghĩa Bên cạnh những hàm có sẵn của PHP, chúng ta có thể tạo hàm của riêng mình. Hàm là một khối các câu lệnh được sử dụng nhiều lần trong

Câu lệnh echo và print

Câu lệnh echo và print Trong PHP có 2 cách để xuất dữ liệu là: echo và print. Trong các phần hướng dẫn phía sau, chúng ta sẽ dùng echo cho hầu hết các ví dụ. Tuy nhiên trong phần này vẫn đề cập đến cả echo và print. Lệnh echo và print Echo và print

Giới thiệu về PHP

Mã nguồn php là được thực thi trên server, và kết quả văn bản HTML được gửi trả lại trình duyệt. Cú pháp cơ bản Mã nguồn PHP có thể đặt ở bất kỳ đâu trong tài liệu. Một mã nguồn/kịch bản PHP bắt đầu cùng với <?php và kết thúc bằng ?> Mặc định phần