post image

[Thực hành] Đếm số lượng đối tượng của một lớp

Mục tiêu Luyện tập sử dụng thuộc tính static. Mô tả Trong phần này, chúng ta sẽ khai báo một lớp Application, và đếm xem đã có bao nhiêu đối tượng của lớp Application đã được sinh ra. Hướng dẫn Mã nguồn lớp Application: <?phpclass Application {private $name;public static $count = 0; public function __construct($name){$this->name

post image

[Bài đọc] Namespace

Sử dụng namespace Cũng giống như trường hợp của các file và thư mục, việc truy cập đến một file hoặc thư mục được thực hiện theo 2 cách: tương đối (relative) hoặc tuyệt đối (absolute). Truy cập theo đường dẫn tương đối có nghĩa là căn cứ vào vị trí hiện tại (current location).

post image

[Bài đọc] Phương thức static và thuộc tính static

Khi sử dụng từ khoá static với các thành phần của một lớp thì chúng có thể được truy cập thông qua tên của lớp mà không cần khởi tạo đối tượng. Một thuộc tính static thì không thể được truy cập thông qua một đối tượng của lớp đó, nhưng một phương thức static

post image

Mức độ truy cập (visibility) của các thành phần

Mức độ truy cập (visibility) của một thuộc tính (property), một phương thức (method) hoặc một hằng số (constant) có thể được quy định bằng cách sử dụng một trong các từ khoá public, protected hoặc private. Các thành phần được khai báo public thì có thể được truy cập từ bất cứ đâu. Các thành phần được khai

post image

Xây dựng lớp với các thuộc tính & phương thức

Lập trình Hướng Đối tượng (OOP) cho người mới bắt đầu với PHP Để hiểu được phần hướng dẫn này bạn nên có hiểu biết căn bản về hàm, biến, cấu trúc điều kiện và vòng lặp. Bài hướng dẫn về lập trình hướng đối tượng với PHP được trình bày qua 22 bước.  >>>