Kiểu dữ liệu

Biến, kiểu dữ liệu và toán tử

Các biến có thể lưu trữ dữ liệu của các kiểu khác nhau và các kiểu dữ liệu khác nhau có thể thực hiện mọi thứ khác nhau.

PHP hỗ trợ các kiểu dữ liệu dưới đây:

 • String
 • Integer
 • Float
 • Boolean
 • Array
 • Object
 • NULL
 • Resource

String

Chuỗi là một tập các ký tự, ví dụ như “Hello world!”.

Một chuỗi có thể là một văn bản được đặt bên trong dấu nháy kép “ ” hoặc nháy đơn ‘’.

Ví dụ:

<?php  $x = "Hello world!"; $y = 'Hello world!'; echo $x; echo "<br>";  echo $y;?>

Integer

Một kiểu dữ liệu integer là một số nguyên nằm trong khoảng -2,147,483,648 và 2,147,483,647.

Quy tắc cho số nguyên:

 • Một số nguyên bắt buộc phải có ít nhất một chữ số
 • Một số nguyên không được phép có dấu chấm thập phân
 • Một số nguyên có thể là số âm hoặc số dương
 • Số nguyên có thể được quy định trong ba định dạng:
  • Số thập phân (cơ số 10),
  • Thập lục phân (cơ số 16 – bắt đầu cùng tiền tố 0x)
  • Bát phân (cơ số 8 – bắt đầu bằng tiền tố 0)

Trong ví dụ sau $x là một số nguyên. Trong PHP hàm var_dump() sẽ trả về kiểu dữ liệu và giá trị:

<?php  $x = 5985; var_dump($x);?>

Float

Float là một số thập phân.

Trong ví dụ bên dưới đây $x là một số thập phân. Hàm var_dump() trả về kiểu dữ liệu và giá trị.

<?php  $x = 10.365; var_dump($x);?>

Boolean

Một biến kiểu boolean đại diện cho 2 trạng thái: TRUE hoặc FALSE.

$x = true;

$x = false;

boolean thường được sử dụng trong việc kiểm tra điều kiện. Chúng ta sẽ học nhiều hơn về kiểm tra điều kiện trong các chương tiếp theo.

Array (Mảng)

Một mảng lưu trữ nhiều giá trị trong một biến.

Trong ví dụ dưới đây $cars là một mảng.

<?php  $cars = array("Volvo","BMW","Toyota"); var_dump($cars);?>

Object (Đối tượng)

Một đối tượng là một kiểu dữ liệu mà lưu trữ dữ liệu và thông tin.

Trong PHP, một đối tượng phải được định nghĩa rõ ràng.

Trước tiên chúng ta phải định nghĩa một lớp đối tượng bằng cách sử dụng từ khóa class.Một lớp là một cấu trúc bao gồm các thuộc tính và phương thức:

<?php class Car {     function Car() {         $this->model = "VW";     } } /* create an object */ $herbie = new Car(); /* show object properties */ echo $herbie->model;?>

Giá trị NULL

Null là một kiểu dữ liệu đặc biệt.

Một biến của kiểu dữ liệu NULL là một biến mà không có giá trị được gán cho nó. Mẹo: khi tạo ra một biến mà chưa gán giá trị cho nó, thì nó sẽ tự động gán giá trị mặc định là NULL.

Biến có thể làm rỗng bằng cách thiết lập giá trị null.

Ví dụ:

<?php $x = "Hello world!"; $x = null; var_dump($x);?>

Resource

Resource là một kiểu tài nguyên đặc biệt, nó không phải là kiểu dữ liệu. Nó chứa các tham chiếu đến các hàm và tài nguyên.

Một ví dụ phổ biến của việc sử dụng các kiểu dữ liệu tài nguyên là việc gọi cơ sở dữ liệu.

Chúng ta sẽ không nói về các loại tài nguyên ở đây, điều này sẽ được thảo luận trong một chủ đề nâng cao ở các chương tiếp theo.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.