Hằng – constants

Biến, kiểu dữ liệu và toán tử

Hằng số

Hằng số giống như các biến nhưng chúng được định nghĩa giá trị không thể thay đổi.

Một hằng số là một đối tượng xác định cho một giá trị đơn giản. Giá trị này không thể sửa đổi trong khi thực thi.

Một tên hằng số hợp lệ bắt đầu cùng với một ký tự hoặc một ký tự gạch dưới (không có ký tự $ trước tên hằng số).

Tạo hằng số

Để tạo một hằng số chúng ta sử dụng hàm define()

Cú pháp:

define(name, value, case-insensitive)

Với các tham số:

  • name: tên của hằng số
  • value: giá trị của hằng số
  • case-insensitive: kiểm tra liệu tên hằng phân biệt chữ hoa-thường. Mặc định là false.

Ví dụ dưới đây tạo một hằng số:

 <?php
   define("GREETING", "Welcome to W3Schools.com!");
   echo GREETING; 
?>

Hằng số là toàn cục

Hằng số được tự động định nghĩa là toàn cục và được sử dụng trên toàn bộ mã kịch bản.

Ví dụ dưới đây sử dụng hằng số bên trong hàm, khi nó đã được định nghĩa bên ngoài hàm:

 <?php
   define("GREETING", "Welcome to W3Schools.com!");
   function myTest() {
      echo GREETING; 
   }
   myTest(); 
?>

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.