Các hàm thao tác với chuỗi

Biến, kiểu dữ liệu và toán tử

Strings

Chuỗi là một tập ký tự, như “Hello world!”.

Các hàm làm việc với chuỗi

Trong chương này chúng ta sẽ xem xét một số hàm thường được sử dụng để thao tác với chuỗi.

Lấy độ dài của một chuỗi

strlen() sẽ trả về độ dài của một chuỗi.

Ví dụ dưới đây sẽ trả về độ dài của một chuỗi “Hello world!”:

<?php echo strlen("Hello world!"); // outputs 12
?>

Kết quả đầu ra của đoạn code bên trên là: 12

Đếm số từ trong một chuỗi

Sử dụng hàm str_word_count() để đếm số từ của một chuỗi.

Ví dụ:

<?php echo str_word_count("Hello world!");  // outputs 2
?>

Kết quả đầu ra hiển thị của đoạn code trên là: 2

Reverse a String –  Đảo ngược chuỗi

Hàm sttrev() đảo ngược chuỗi

Ví dụ:

<?php echo strrev("Hello world!");// outputs !dlrow olleH
?>

Kết quả đầu ra của đoạn code bên trên là: !dlrow olleH.

Tìm kiếm một đoạn văn bản xác định bên trong một chuỗi

Hàm strpos() tìm kiếm một đoạn văn bản xác định trong một chuỗi.

Nếu tìm thấy trùng, hàm sẽ trả về vị trí đầu tiên trung với đoạn văn bản. Nếu không tìm thấy sẽ trả về giá trị FALSE.

Ví dụ dưới đây tìm kiếm cho từ “world” trong chuỗi “Hello world!”:

<?php echo strpos("Hello world!", "world"); // outputs 6
?>

Kết quả đầu ra của đoạn code bên trên là: 6

Thay thế văn bản bên trong một chuỗi

Hàm  str_replace() thay thế một vài ký tự cùng với các ký tự khác trong một chuỗi.

Ví dụ dưới đây sẽ thay thế từ “world” bởi “Dolly”:

<?php echo str_replace("world", "Dolly", "Hello world!"); // outputs Hello Dolly! 
?>

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.