post image

Mức độ truy cập (visibility) của các thành phần

Mức độ truy cập (visibility) của một thuộc tính (property), một phương thức (method) hoặc một hằng số (constant) có thể được quy định bằng cách sử dụng một trong các từ khoá public, protected hoặc private. Các thành phần được khai báo public thì có thể được truy cập từ bất cứ đâu. Các thành phần được khai

Mảng

Một mảng lưu giữ rất nhiều giá trị bên trong một biến. Mảng là gì? Một mảng là một biến đặc biệt, cái mà có thể chứa nhiều hơn một giá trị tại một thời điểm. Nếu chúng ta có một danh sách các mặt hàng (Ví dụ: Một danh sách tên các ô tô),

post image

Xây dựng lớp với các thuộc tính & phương thức

Lập trình Hướng Đối tượng (OOP) cho người mới bắt đầu với PHP Để hiểu được phần hướng dẫn này bạn nên có hiểu biết căn bản về hàm, biến, cấu trúc điều kiện và vòng lặp. Bài hướng dẫn về lập trình hướng đối tượng với PHP được trình bày qua 22 bước.  Bước

Hàm

Hàm Sức mạnh thật sự của PHP là các hàm. PHP có hơn 100 hàm được xây dựng sẵn. Hàm do người dùng định nghĩa Bên cạnh những hàm có sẵn của PHP, chúng ta có thể tạo hàm của riêng mình. Hàm là một khối các câu lệnh được sử dụng nhiều lần trong

Câu lệnh echo và print

Câu lệnh echo và print Trong PHP có 2 cách để xuất dữ liệu là: echo và print. Trong các phần hướng dẫn phía sau, chúng ta sẽ dùng echo cho hầu hết các ví dụ. Tuy nhiên trong phần này vẫn đề cập đến cả echo và print. Lệnh echo và print Echo và print

Biến

Biến là “container” cho việc lưu trữ thông tin. Khai báo biến Trong PHP, một biến bắt đầu bằng ký hiệu $, theo sau là tên biến. Hãy quan sát cách khai báo biến dưới đây: Sau khi thực thi khối lệnh trên, biến $txt sẽ chứa giá trị Hello world!, biến $x chứa giá

Giới thiệu về PHP

Mã nguồn php là được thực thi trên server, và kết quả văn bản HTML được gửi trả lại trình duyệt. Cú pháp cơ bản Mã nguồn PHP có thể đặt ở bất kỳ đâu trong tài liệu. Một mã nguồn/kịch bản PHP bắt đầu cùng với <?php và kết thúc bằng ?> Mặc định phần