post image

Điểm khác nhau giữa echo, print và print_r trong PHP

echo: echo không hẳn là một hàm mà ta chỉ đơn giản gọi nó là thành phần cấu trúc ngôn ngữ PHP. Câu lệnh này chấp nhận một danh sách tham số, cách nhau bởi dấu phẩy, và không giới hạn bằng đóng mở ngoặc nhọn. echo cũng không trả lại bất kì giá trị

post image

Thuật toán tìm kiếm tuyến tính trong PHP

Trong bài thuật toán sắp xếp nổi bọt tôi đã nói nếu một danh sách được sắp xếp có thứ tự thì việc tìm kiếm trên danh sách đó rất là nhanh, và để chứng minh điều đó thì bắt đầu từ bài này chúng ta sẽ tìm hiểu hai thuật toán đó là tìm kiếm tuyến

post image

Kỹ thuật đặt lính canh trong PHP

Kỹ thuật đặt lính canh được sử dụng rất là nhiều nhưng đôi khi các bạn lại không hề biết đó chính là kỹ thuật này, vì thế trong bài này tôi sẽ đề cập đến kỹ thuật này hy vọng các bạn biết và lỡ ai hỏi thì biết để trả lời nhé . Nội

post image

Thuật toán sắp xếp nổi bọt trong PHP

Sắp xếp là một công việc rất quan trọng trong việc quản lý dữ liệu vì nó giúp chúng ta tìm kiếm thông tin một cách nhanh chóng. Tuy nhiên với lập trình Web thì chúng ta lại ít đụng đến các thuật toán sắp xếp, và PHP cũng đã có cung cấp một số

post image

Giải thuật đệ quy trong PHP

Đệ quy là một vấn đề nan giải đối với những bạn mới học lập trình web vì nó được sử dụng trong các ứng dụng như đệ quy menu đa cấp, chuyên mục đa cấp nhưng thực sự người nắm được giải thuật này không nhiều, vì thế trong loạt series php căn bản này ta sẽ tìm

post image

Biến được định nghĩa trước trong PHP

PHP cung cấp một số lượng lớn biến được định nghĩa trước cho bất kỳ script nào chạy. PHP cung cấp một tập hợp bổ sung cho các mảng chứa các biến từ Web Server, biến môi trường và user input. Những mảng mới này được gọi là Superglobal. Tất cả các biến sau là

post image

Gửi Email sử dụng PHP

PHP phải được định cấu hình một cách chính xác trong php.ini file với các chi tiết về cách hệ thống của bạn gửi email. Mở php.ini có sẵn trong thư mục /etc/ và tìm phần có bắt đầu với [mail function]. Người dùng Windows nên chắc chắn rằng có 2 chỉ thị được cung cấp. Cái đầu tiên được

post image

File & I/O trong PHP

Chương này sẽ giải thích các hàm liên quan đến file trong PHP: Mở file Đọc file Ghi file Đóng file Mở và đóng file trong PHP Hàm fopen() của PHP được sử dụng để mở một file. Nó yêu cầu 2 tham số, tham số thứ nhất là tên file, và tham số thứ 2 là

post image

Upload File trong PHP

Một PHP script có thể sử dụng với một HTML form cho phép người dùng upload file lên Server. Đầu tiên các file này được upload lên một thư mục tạm thời, sau đó được di chuyển tới một đích bởi một PHP script. Thông tin trong trang phpinfo.php mô tả thư mục tạm thời mà được