post image

WHERE trong MySQL

WHERE trong MySQL được sử dụng để chỉ định một điều kiện trong khi lấy dữ liệu từ một bảng hoặc bằng cách join với nhiều bảng. Nếu điều kiện thỏa mãn, thì nó trả về một giá trị cụ thể từ bảng. Bạn nên sử dụng mệnh đề WHERE để lọc các bản ghi

post image

Select trong MySQL sử dụng như thế nào?

Câu lệnh SELECT trong MySQL được sử dụng để lấy dữ liệu từ một bảng cơ sở dữ liệu trả về dữ liệu này dưới dạng một bảng kết quả. Các bảng kết quả này được gọi là tập kết quả (result-sets). Vậy câu lệnh Select trong MySQL được sử dụng như thế nào? Làm thế nào

post image

Insert trong MySQL

Trong bài viết này chúng ta sẽ cùng tìm hiểu câu lệnh Insert trong MySQL nhé. Câu lệnh INSERT trong MySQL được sử dụng để chèn dữ liệu vào bảng. Cú pháp Cú pháp SQL cơ bản của lệnh INSERT INTO để chèn dữ liệu vào trong bảng MySQL là: INSERT INTO ten_bang(ten_truong_1, ten_truong_2, …

post image

Thao tác với bảng trong MySQL

Trong bài viết trước chúng ta đã tìm hiểu về cách cài đặt MySQL, bài viết này hãy cùng nhau tìm hiểu về các câu lệnh được sử dụng để thao tác với bảng trong MySQL nhé. Tạo bảng Câu lệnh CREATE TABLE được sử dụng để tạo một table mới. Cú pháp rút gọn

post image

Mô hình dữ liệu quan hệ là gì?

Trong bài viết này chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu xem mô hình dữ liệu quan hệ là gì? Và tại sao lại cần nó nhé. Mô hình dữ liệu quan hệ là gì ? Mô hình dữ liệu quan hệ(Relational Data Model)  bao gồm một hoặc nhiều quan hệ (Relation). Thực thể và

post image

Cài đặt MySQL

Bài viết trước ta đã tìm hiểu được MySQL là gì. Vậy nên trong bài viết này chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu cách cài đặt MySQL trên win 10 nhé. Cài đặt Download và sử dụng gói MySQL miễn phí: MySQL Community Server MySQL Community, sau khi download và cài đặt đầy đủ sẽ bao

post image

MySQL là gì?

Trong bài viết này chúng ta cùng nhau tìm hiểu về khái niệm MySQL và sự khác nhau giữa MySQL và SQL nhé. MySQL là gì? MySQL là một hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu quan hệ mã nguồn mở (RDBMS) dựa trên ngôn ngữ truy vấn có cấu trúc ( SQL) được

post image

Ràng buộc trong SQL

Trong bài viết này mình sẽ giới thiệu đến các bạn về khái niệm ràng buộc trong SQL. Vậy ràng buộc là gì ? Cùng tìm hiểu nào. Ràng buộc là gì? Constraint là những quy tắc được áp dụng trên các cột dữ liệu, trên bảng. Được sử dụng để kiểm tra tính hợp

post image

Kiểu dữ liệu trong MySQL

Trong bài viết này, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về các kiểu dữ liệu trong MySQL. Kiểu dữ liệu trong MySQL có thể được chia thành 3 kiểu như sau: Numeric Date and Time Các kiểu chuỗi Kiểu dữ liệu Numeric MySQL sử dụng tất cả các loại dữ liệu số ANSI SQL tiêu

post image

Advanced SQL

Trong bài viết này chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu về cách sử dụng những câu lệnh Advanced SQL nhé. 1. SQL UNION Mục đích của truy vấn SQL UNION là kết hợp các kết quả của hai truy vấn cùng lúc trong khi loại bỏ các bản sao. Nói cách khác, khi sử