Mảng

Một mảng lưu giữ rất nhiều giá trị bên trong một biến. Mảng là gì? Một mảng là một biến đặc biệt, cái mà có thể chứa nhiều hơn một giá trị tại một thời điểm. Nếu chúng ta có một danh sách các mặt hàng (Ví dụ: Một danh sách tên các ô tô),

post image

Xây dựng lớp với các thuộc tính & phương thức

Lập trình Hướng Đối tượng (OOP) cho người mới bắt đầu với PHP Để hiểu được phần hướng dẫn này bạn nên có hiểu biết căn bản về hàm, biến, cấu trúc điều kiện và vòng lặp. Bài hướng dẫn về lập trình hướng đối tượng với PHP được trình bày qua 22 bước.  Bước